RODO

RODO

RODO – informacje

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO, ang. GDPR). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga kontaktu z nami – wystarczy, że zapoznają się Państwo z poniższymi informacjami, mówiącymi w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

IWACOM Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny sposób oraz dbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, przekazane nam podczas zawierania umowy, a także w trakcie jej trwania to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny,
- numery kontaktowe oraz adres e-mail,
- nr PESEL,
- nazwa, seria, organ wydający i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

Powyższe dane wykorzystujemy w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO),
- realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO), takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur, przechowywanie informacji o połączeniach, rozpatrywania reklamacji,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO), takich jak: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, wykrywanie nadużyć lub przekroczenia limitów, odpowiedzi na Państwa pytania, sugestie i skargi, wsparcie obsługi, tworzenie analiz i zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby, blokowania usług ze względu na zaległości finansowe.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane te przetwarzamy w czasie trwania wiążącej nas umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiednią podstawę prawną:
- uprawnionym organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej),
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
- podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na nasze zlecenie,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
- podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

 

Czy przekazujemy Państwa dane poza obszar EOG?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub czy podlegają profilowaniu?

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą  profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie danych (czyli poprawienie danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się),
- częściowe lub całkowite usunięcie danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli usunięcie  danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych),
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub wykorzystując inny kanał komunikacji z nami.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych:
- na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania)

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania każdej udzielonej zgody. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Nasze dane kontaktowe:

IWACOM Sp. z o.o.
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 4
tel. 422335555
biuro@iwacom.pl

 

Pracujemy dla:

O nas
IWACOM świadczy kompleksowe usługi w zakresie Internetu, komputerów i rozwiązań IT w biznesie.
Nasze obszary działania to:
 • dostęp do Internetu
 • telefonia VoIP
 • budowa profesjonalnych witryn internetowych
  i rozwiązań e-commerce
 • budowa aplikacji na indywidualne zamówienie
 • konsulting w zakresie IT;
 • doradztwo i dostawa sprzętu komputerowego
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji sieci LAN
  i WAN, w technologiach kablowych i bezprzewodowych
 • outsourcing rozwiązań informatycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą...


Kontakt
IWACOM Sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 4
90-273 Łódź

  Tel.: 42 233 55 55 / 42 630 05 56
  e-mail: biuro@iwacom.pl

Polityka prywatności | Mapa strony | Pliki cookies